Earmarks by croft

Parent Category: Land and Sea
Category: Crofting

Earmarks by croft

J.Macmillan
East View

Barr deas, beum foipe, tri roibidh taisgeil, beum os a cionn

Maciver
Lochside
Barr taisgeil, roibeadh, suileag dheas

Murray
Lochside
Barr deas, beum foipe agus os a cionn. Da ghearradh fo'n chluais taisgeil

Campbell
Lochside
Gearradh os cionn na cluaise taisgeil, beum foipe, gearradh ludaig fo’n chluais dheis

Macmillan
Lochside
Barr deas, roibeadh, beum os a cionn, tri roibidh taisgeil

Maciver
Hillhead
Slisinn fo'n chluais dheis, toll, gearradh ludaig os a cionn

Maciver
Ben Tarbert View
Barr taisgeil, roibeadh, beum foipe agus os a cionn

Macritchie
Hawthorn Cottage
Da tholl dheas, meurlan fo'n chluais taisgeil

Smith
Benview
Barr taisgeil, da ghearradh ludaig fo'n chluais dheis

Maciver
Bayview
Beum os cionn na cluaise dheise, toll, slisinn foipe

Maclean
Sighthill
Barr taisgeil, beum foipe agus os a cionn

Campbell
Sunnybrae Cottage
Suileag dheas, toll, beum foipe